Skip links

Χρηματοδότηση

Εισαγωγή

Ο κτηριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980. Με τη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου και σε συνδυασμό με προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για κτήρια κατοικιών και τοπικών αρχών, δημόσια κτήρια, σχολεία κ.λπ., σκιαγραφείται μια πολιτική για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας.

Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να αποφέρουν άμεσα ενεργειακά και άλλα οφέλη σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σημαντικά δημόσια οφέλη όσον αφορά στην αύξηση της απασχόλησης, στην ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, καθώς και βελτιώσεις στη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Συμβάλλουν, δε, ουσιαστικά στη μείωση των τιμών της ενέργειας και την υποστήριξη των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν υψηλές ενεργειακές δαπάνες. Κυρίως, όμως, συνεισφέρουν σημαντικά στη διεθνή μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Για την προώθηση των πολιτικών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας όπως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, το «Εξοικονομώ 2021», που διαδέχεται το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά όσο το δυνατό περισσότερα κτήρια κατοικιών και δημόσιων κτηρίων.

Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους

Σε δύο βασικούς πυλώνες στηρίζεται το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη Πολιτική Κοινωνικής Στέγασης της Κυβέρνησης «Σπίτι μου!».

Το πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη 26/10/2022 έχει συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ και δίνει τη δυνατότητα σε 20.000 νέους, ηλικίας από 18 έως 39 ετών να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους, ενώ στόχος του είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

Πιο αναλυτικά, στον πρώτο πυλώνα, το «Εξοικονομώ για Νέους» δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να κάνουν παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στο σπίτι τους, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, ακόμα και να το μετατρέψουν σε «έξυπνο σπίτι».

Στο δεύτερο πυλώνα το «Ανακαινίζω για Νέους», περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο σκέλος του «Ανακαινίζω» είναι η ένταξη πρώτα στο σκέλος «Εξοικονομώ».

Εξοικονομώ 2021

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025. Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» επιδότησε, ενδεικτικά:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση / Αντικατάσταση κελύφους για θερμομόνωση
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
  • Αναβάθμιση συστήματος ζεστού νερού χρήσης μέσα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Συστήματα σκίασης
  • Συστήματα αυτοματισμού (Φωτισμός ,π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός LED κ.ά., διαχείριση συστήματος θέρμανσης / ψύξης, απομακρυσμένο έλεγχο, π.χ. αισθητήρες WiFi κ.α.)

Συμβάλλοντας στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα[1] (ΕΣΕΚ) το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 υλοποιείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους πολίτες μέσω της αύξησης των πολιτών που δύναται να λάβουν μέρος, της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων και της ενεργοποίησης  της αγοράς με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Πηγές:
https://exoikonomo2021.gov.gr | https://exoikonomisi.ypen.gr/

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Under construction

Τραπεζικός Δανεισμός

Τα τελευταία έτη, οι τράπεζες προσφέρουν προγράμματα δανεισμού για εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, με ενθαρρυντικά επιτόκια ή μεγάλες περιόδους αποπληρωμής. Ωστόσο, είναι αρκετά συγκρατημένες με  το κύριο πρόβλημα να εντοπίζεται στα χαμηλά μετοχικά κεφάλαια.

https://ypen.gov.gr/energeia/esek/
This website uses cookies to improve your web experience.
Μετάβαση στο περιεχόμενο